Nordnetbloggen

NORDNET BANK AB:S RIKTLINJER FÖR INLÄGG PÅ NORDNETBLOGGEN

Syftet med Nordnetbloggen är att ge dig en plattform att skriva om dina tankar och idéer om privatekonomi, sparande och värdepappersmarknaden. Du ansvarar för allt material som du bidrar med och du är skyldig att följa nedanstående riktlinjer för inlägg på Nordnetbloggen.


Det material som du anslår på Nordnetbloggen skall vara hänförligt till privatekonomi, sparande eller värdepappersmarknaden. Du ansvarar för att dina inlägg utformas i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk samt även i övrigt utformas så att Nordnets varumärke inte riskerar att ta skada. Inläggen skall vara skrivna på svenska.

Du är skyldig att tillse att ditt inlägg inte kan anses utgöra spridande av falsk eller vilseledande information som kan innebära otillbörlig marknadspåverkan enligt lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Du får exempelvis inte skriva inlägg som avslöjar insiderinformation eller vars ändamål är att enbart påverka marknadspriset på ett värdepapper. Du åtar dig särskilt att i dina inlägg och eventuella kommentarer på Nordnetbloggen inte direkt eller indirekt beröra Nordnet AB (publ):s aktie och dess utveckling.

Du får inte publicera innehåll eller utföra någon handling på Nordnetbloggen som gör intrång på eller kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen. Du får endast lägga in material på Nordnetbloggen som du själv har upphovsrätt till eller annars har rätt att publicera och sprida. En skribent som lägger in material förutsätts, i och med att materialet läggs in, bevilja Bolaget en icke-exklusiv, evig och kostnadsfri licens att använda, lagra, sprida och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.

Det material som du bidrar med får inte innehålla kränkande personuppgifter eller utgöra uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring eller på annat sätt strida mot bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) eller lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Du får inte bedriva marknadsföring, försäljning, ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller på annat sätt använda Nordnetbloggen för att utföra någon olaglig, vilseledande, skadlig eller diskriminerande handling.

Skribent som yrkesmässigt utarbetar rekommendationer måste beakta följande:
Det är inte tillåtet att publicera inlägg som kan anses utgöra investeringsrekommendationer enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument vilket betyder att yrkesmässigt utarbetade rekommendationer om investeringar i finansiella instrument, däribland synpunkter på nuvarande eller framtida värde eller pris på dessa instrument, inte är tillåtna i inlägget. Såväl direkta rekommendationer och förslag, (exempelvis “köp”, “behåll” eller “sälj”) som indirekta sådana (exempelvis hänvisning till ett riktpris) är förbjudna.

Det är inte heller tillåtet att publicera inlägg som kan anses utgöra investeringsanalyser enligt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16). Begreppet investeringsanalys definieras kortfattat som en investeringsrekommendation där analysen betecknas som en investeringsanalys eller liknande eller framställs som en objektiv eller oberoende förklaring av innehållet i rekommendationen.

För det fall du skadar Nordnet eller åsamkar Nordnet kostnader genom att bryta mot dessa riktlinjer, gällande lag eller författning är du skyldig att ersätta Nordnet för sådan skada eller utgiven ersättning.

Anmäl
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Håll mig uppdaterad
close-link